De informatiebank

"Uit ervaring weten we waarmee een nieuwe klant worstelt als het gaat over vastgoed, woonkredieten, beleggen of lenen. Daarom vindt u hier reeds de meest voorkomende vragen. Vindt u niet direct uw antwoord, aarzel dan niet om ons te contacteren en te genieten van onze expertise en ervaring."

Bij de aankoop van uw eerste huis is de wetgeving geregionaliseerd. Tot 2020 kon men nog in Vlaanderen genieten van een woonbonus voor de aankoop van een eerste huis, maar dat is ondertussen vervangen door een verlaging van de registratiebelasting op de aankoop van 12% naar 3%. In Brussel moet je op de eerste 200.000 euro geen registratie rechten betalen als het pand een waarde heeft die kleiner is dan 500.000 euro. In dat geval betaal je gewoon 12.5% registratierechten op de waarde van het pand min 200.000 euro. In Wallonië geldt de regel van de “wooncheque”. De wooncheque is een belastingvermindering voor de eigenaar van een enige woning. Het bedrag van de belastingvermindering hangt af van het inkomen van de belastingplichtige en het aantal kinderen ten laste.

Bij elke volgende aankoop van een woning bleef de wetgeving federaal. Als je een lening aangaat om een tweede woning te kopen, kun je de betaalde interesten aftrekken van je belastbaar onroerend inkomen, en kunnen kapitaalsaflossingen ingebracht worden in het federale kader onder de rubriek 'lange termijnsparen/bouwsparen'. Het bedrag van de kapitaalsaflossingen dat je kunt in rekening brengen, is aan beperkingen onderworpen. De renteaftrek is beperkt tot de belastbare onroerende inkomsten.

Contacteer ons

In België worden onroerende inkomsten op verschillende manieren belast, afhankelijk van de aard van het vastgoed en hoe het wordt gebruikt. Belastbare onroerende inkomsten worden belast bovenop het beroepsinkomen en vallen per definitie in de hogere schijven.

 • De eigen woning wordt in essentie gedetaxeerd, wat niet wil zeggen dat je geen onroerende voorheffing moet betalen.
 • Gaat het om een tweede woning, verhuurt of niet, wordt de belasting berekend op basis van het geïndexeerde KI, verhoogd met 40%.
 • Gaat het om een handelshuur dan wordt je belast op de werkelijke huurinkomsten, na aftrek van een forfaitair bedrag van 40% voor onderhoud en herstellingen.
 • Onroerende inkomsten verworven uit het buitenland moeten in principe ook aangeven op je Belgische belastingaangifte. Maar België heeft echter belastingverdragen met vele landen om dubbele belasting te vermijden. Dit betekent dat in het kader van een dubbelbelasting verdrag het recht van belastingheffing in het land van oorsprong ligt, je hierop in België niet belast wordt. Als er geen dubbelbelasting verdrag is wordt er eerst gekeken naar je onroerende inkomsten uit het buitenland, om daarvan de daar al betaald belastingen in mindering te brengen.

Contacteer ons

In essentie is er geen meerwaardebelasting in de Belgische personenbelasting. Tak 23-oplossingen hebben geen belastbare basis. Er moet enkel aangeduid worden dat er buitenlandse contracten bestaan. Halfjaarlijks gebeurt is er een uitwisseling van informatie tussen alle EU-landen, waarbij de volgende gegevens aan de fiscus worden doorgegeven:

 • De stand van de portefeuille
 • De uitbetalingen die hebben plaatsgevonden
 • De bijstortingen op de portefeuille

Contacteer ons

Luxemburgse levensverzekeringen bieden sterke beschermingsmechanismen. Dankzij het unieke 'driehoeksgarantie'-systeem in Luxemburg zijn de activa van polishouders strikt gescheiden van die van de verzekeringsmaatschappij, wat een extra beveiligingslaag oplevert voor uw investeringen. Daarnaast biedt Luxemburg onbeperkte bescherming van spaartegoeden zonder bijkomende kosten. Dit is een belangrijk voordeel ten opzichte van de situatie in België, waar de bescherming van spaartegoeden beperkt is tot 100.000 EUR en gepaard gaat met “verzekeringspremie ten voordele van de fiscus” in de grootteorde van 0.2% van het belegde kapitaal (in functie van het risicoprofiel van de banken). Hoewel ook de Belgische wetgeving bepaalde beschermingen biedt, worden de beschermingsmechanismen en de kostenefficiëntie in Luxemburg over het algemeen als superieur beschouwd.

Contacteer ons

Tak 21 en tak 23 zijn beide types van levensverzekeringen, maar ze hebben verschillende kenmerken:

Tak 21-producten zijn levensverzekeringscontracten met kapitaalgarantie en wel of niet een minimaal gewaarborgd rendement, eventueel verhoogd met een winstdeelname afhankelijk van de resultaten van de verzekeringsmaatschappij.

Tak 23-producten daarentegen zijn levensverzekeringen zonder gegarandeerd rendement, waarbij het rendement gekoppeld is aan de prestaties van onderliggende beleggingsfondsen. Dit kan een brede waaier van activa omvatten, zoals aandelen, obligaties, vastgoed, enz. Hoewel tak 23-producten een hoger risico inhouden, bieden ze het potentieel voor een hoger rendement op middellange en langere termijnen. Bij het kiezen tussen tak 21 en tak 23 zal je beslissing vooral afhangen van je risicotolerantie, je beleggingshorizon en je persoonlijke financiële doelen.

Contacteer ons

Er zijn bepaalde maatschappijen die formules aanbieden waarbij tak 21 en 23 oplossingen gecombineerd worden in een product. Deze worden doorgaans aangeduid met de term “tak 44”. De exacte structuur en voorwaarden van een tak 44 product kunnen variëren, afhankelijk van de aanbieder55. Deze producten zijn ontworpen om beleggers meer flexibiliteit te bieden bij het balanceren van risico en rendement binnen hun beleggingsportefeuille.

Contacteer ons

Er zijn bepaalde maatschappijen die formules aanbieden waarbij tak 21 en 23 oplossingen gecombineerd worden in een product. Deze worden doorgaans aangeduid met de term “tak 44”. De exacte structuur en voorwaarden van een tak 44 product kunnen variëren, afhankelijk van de aanbieder55. Deze producten zijn ontworpen om beleggers meer flexibiliteit te bieden bij het balanceren van risico en rendement binnen hun beleggingsportefeuille.

Contacteer ons

In principe betaal je op de meerwaarde van een woning geen belastingen. Maar er zijn wel enkele gevallen waar je een meerwaarde belasting moet betalen op vastgoed.

 • Als je een bebouwde onroerend goed verkoopt binnen de 5 jaar na de aankoop, dan wordt de meerwaarde belast tegen een tarief van 16,5% (plus gemeentebelasting). Er zijn enkele uitzonderingen op deze regel, bijvoorbeeld als het onroerend goed door erfenis werd verkregen.
 • Als je een onbebouwd stuk grond verkoopt binnen 5 jaar na de aankoop, dan wordt de meerwaarde belast tegen een tarief van 33% (plus gemeentelijke opcentiemen). Maar als je een onbebouwd stuk grond verkoopt meer dan 5 jaar, maar minder dan 8 jaar na de aankoop, dan wordt de meerwaarde belast tegen een tarief van 16,5% (plus gemeentelijke opcentiemen).

Contacteer ons

In principe betaal je op de meerwaarde van een woning geen belastingen. Maar er zijn wel enkele gevallen waar je een meerwaarde belasting moet betalen op vastgoed.

 • Als je een bebouwde onroerend goed verkoopt binnen de 5 jaar na de aankoop, dan wordt de meerwaarde belast tegen een tarief van 16,5% (plus gemeentebelasting). Er zijn enkele uitzonderingen op deze regel, bijvoorbeeld als het onroerend goed door erfenis werd verkregen.
 • Als je een onbebouwd stuk grond verkoopt binnen 5 jaar na de aankoop, dan wordt de meerwaarde belast tegen een tarief van 33% (plus gemeentelijke opcentiemen). Maar als je een onbebouwd stuk grond verkoopt meer dan 5 jaar, maar minder dan 8 jaar na de aankoop, dan wordt de meerwaarde belast tegen een tarief van 16,5% (plus gemeentelijke opcentiemen).

Contacteer ons

Het verhuren van professioneel gebruikte panden aan je eigen vennootschap kan fiscaal gunstig zijn. Huurinkomsten worden namelijk voordeliger belast dan beroepsinkomsten. Je kan een kostenforfait van 40% toepassen op deze inkomsten en er zijn geen sociale bijdragen verschuldigd. Bovendien, de rente van leningen voor vastgoed kan worden afgetrokken van het totale belastbare onroerend inkomen, wat het belastbaar inkomen tot nul kan reduceren. In de vennootschap zijn huurkosten volledig aftrekbaar, mits de huurprijs redelijk is. Echter, als de huurprijs meer dan 5/3 van het gerevaloriseerde kadastraal inkomen overschrijdt, wordt dat overschot als beroepsinkomen beschouwd (met alle gevolgen van dien: sociale lasten en personenbelasting).

Contacteer ons

Het kiezen tussen een vaste en een variabele rentevoet is een belangrijke beslissing die afhangt van verschillende factoren waaronder de leningsduur, de huidige en verwachte toekomstige marktrentes, en jouw persoonlijke voorkeur voor risico.

Met een variabele rentevoet, profiteer je in principe van lagere kosten over de lange termijn, vooral bij langdurige leningen. Dit komt omdat financiële instellingen de variabele rente meestal baseren op kortlopende financiering, die over het algemeen goedkoper is. Bovendien berekenen banken vaak geen extra kosten voor renteafdekking bij variabele rentevoeten, wat wel het geval is bij vaste rentevoeten. Hierdoor kunnen variabele rentevoeten bij langlopende leningen naar alle waarschijnlijkheid voordeliger uitpakken. Het is echter wel belangrijk te bedenken dat bij deze optie de rentevoet, en dus je afbetaling, kan stijgen indien de marktrente stijgt, maar ook automatisch zal dalen wanneer de markrente dalen.

Met een vaste rentevoet daarentegen, leg je de rente vast voor de gehele looptijd van de lening. Je bent dan beschermd tegen eventuele renteverhogingen, maar je profiteert ook niet van eventuele rentedalingen. Omdat banken zichzelf moeten indekken tegen renterisico's bij het aanbieden van vaste rentevoeten, zullen deze opties in principe duurder zijn, vooral bij leningen met een langere looptijd.

Maar het belangrijkste blijft natuurlijk het algemene niveau van de rente op het ogenblik van afsluiten. Als deze eerder hoog is, heb je alleen maar te winnen met een variabele rentevoet.

Bij Alfa Consult adviseren we onze klanten grondig over deze keuzes, rekening houdend met hun persoonlijke situatie en financiële doelen. We leggen zowel de voordelen als de risico's uit en helpen hen de beste beslissing te nemen voor hun specifieke behoeften.

Contacteer ons

In België, zoals in vele andere landen, fluctueren variabele rentevoeten op basis van veranderingen in de marktrente. Wanneer je een lening met een variabele rente afsluit, betekent dit dat de rentevoet die je betaalt op vooraf vastgestelde tijdstippen kan veranderen gedurende de looptijd van je lening.

Het exacte mechanisme voor woonkredieten wordt in België door de wet bepaald. Op de markt vinden wij variabele rente terug (jaarlijks, driejaarlijks en vijfjaarlijks) of semi-variabele (met een verlengde eerste rentevaste periode: 10/5).

Een variabele rentevoet is eigenlijk de som van een marktrente op beleggingen (vertaald in een referte index) en een marge. Bijvoorbeeld: een jaarlijkse aanpasbare rentevoet is gebaseerd op referte index A, onafhankelijk bepaald door het Ministerie van Economische Zaken. Op een ogenblik van renteherziening zal de verandering tussen de referte index bij het afsluiten van het contract, opgenomen in de akte, en de referte index van de maand voorafgaand aan de wijziging, exact de verandering in de rentevoet uitmaken. De kredietinstelling heeft vanaf het opstellen van het aanbod geen enkele invloed meer op de rentevoet tot aan het einde van de overeenkomst.

De mate waarin de rente kan veranderen is ook wettelijk beperkt: een variabele rentevoet kan maximaal verdubbelen. Vaak de voorwaarden van woonkredieten de maximale stijging meer beperken.

Bij Alfa Consult adviseren we je over alle aspecten van variabele rentevoeten, zodat je een bewuste keuze kan maken die past bij jouw financiële situatie en doelen.

Contacteer ons

Alfa Consult

Technische statistieken

€250

Milj. lopende kredieten

>2500

gerealiseerde woonkredieten

1

‰ van Belgische hypotheekmarkt

14234

KM tot verste klant
Prepare for takeoff

Op zoek naar zakelijke kansen?

Ontmoet Onze Briljante Geesten

Onze experten

Peter Wolters

Bestuurder

Expert in woonkredieten, verzekeringen en financiële begeleiding

Contacteer Peter

Alexander Wolters

Bestuurder

Expert in woonkredieten

Contacteer Alexander

Ivo Achten

Partner

Expert in woonkredieten

Contacteer Ivo